REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY INSOMIO


Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sieci sprzedaży bezpośredniej produktów  INSOMIO, zwanej dalej Siecią Sprzedaży.

DLA LIDERÓW WARUNKI WSPÓŁPRACY NEGOCJOWANE SĄ INDYWIDUALNIE.

 I. Przystąpienie do sieci sprzedaży INSOMIO.

1. Partnerem w sieci sprzedaży mogą być:

a) osoby prawne – utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

b) osoby fizyczne – w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa.

c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (do jednostek tych mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące osób prawnych)

2. Kandydat na Partnera INSOMIO składa do CHEMTECH Polska Sp.z o.o.  Wniosek własnoręcznie podpisany dostarczając go na adres CHEMTECH Polska Sp. z o.o. oraz dokonuje zakupu Zestawu startowego, niezbędnego w prezentowaniu oferty produktów INSOMIO. Zestaw startowy składa się z etui wraz z próbkami perfum o poj. 2ml w ilości 41 szt. oraz 1 opakowania dowolnie wybranych perfum. Koszty wysyłki Zestawu startowego pokrywa Kandydat na Partnera.

2.1 Wniosek Kandydat może wysłać za pośrednictwem strony internetowej ( poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza), mailem lub za pośrednictwem faksu. W terminie 14 dni od dokonania rejestracji on-line jest on zobowiązany dostarczyć za pośrednictwem poczty, faksu lub maila  własnoręcznie przez siebie podpisany egzemplarz Wniosku.

II. Prawa i obowiązki Partnera.                            

3. Partner ma obowiązek aktualizacji danych zawartych we Wniosku za każdym razem, kiedy takie wystąpią. W przypadku nie dotrzymania niniejszego obowiązku Partner ponosi negatywne konsekwencje z tym związane.

4. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszym zmianami, w celu wykorzystania przez CHEMTECH Polska Sp.z o.o. w bazie danych Partnerów Sieci Sprzedaży INSOMIO.

5. Partner wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez CHEMTECH Polska Sp.z o.o. drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

6. Celem zbierania danych osobowych Partnerów jest rejestracja w bazie danych Partnerów umożliwiająca zakupy, dokonywanie rozliczeń finansowych oraz prowadzenie dokumentacji operacji gospodarczych .CHEMTECH Polska Sp.z o.o. jest administratorem danych osobowych Partnerów znajdujących się w bazie danych.

7. Każdemu Partnerowi Sieci Sprzedaży INSOMIO przysługuje prawo do wglądu w swoje dane.

8. Partner nie jest pracownikiem CHEMTECH Polska Sp.z o.o., dlatego też nie może podejmować jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Spółki jak również zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu CHEMTECH Polska Sp. z o.o.

9. Partner ma prawo w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Sieci Sprzedaży INSOMIO za 14-dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie, przesłanym na adres CHEMTECH Polska Sp.z o.o.

10 Partner, który narusza warunki regulaminu zostaje pozbawiony prawa do sprzedaży produktów INSOMIO a umowa o uczestnictwo zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym. Następuje wykreślenie Partnera z bazy danych.

III. Zasady i warunki działalności.

11. Partnerowi zostaje nadany numer ID. Każdy Partner może mieć tylko jeden numer ID w bazie Partnerów Sieci Sprzedaży INSOMIO.

12. Partner po zakupie zestawu startowego otrzymuje również materiały informacyjne i promocyjne dotyczące produktów INSOMIO.

13. Partner kupuje produkty za ceny ustalone przez CHEMTECH Polska Sp.z o.o. dostępne dla zarejestrowanych Partnerów w aktualnym cenniku .Współpraca z marką INSOMIO gwarantuje Partnerowi wysokie rabaty od cen detalicznych, sięgające 49-52%. Nie jest wymagane zbieranie punktów.

14.  Wysokość sprzedaży to minimum 10 szt produktów  miesięcznie. Przy zakupie produktów o wartości 300 zł   jednorazowo koszty dostawy pokrywa Partner. Przy zakupie  produktów o wartości powyżej 300 zł  jednorazowo koszty dostawy pokrywa CHEMTECH Polska Sp.z o.o.

15. Płatność za zamówione produkty następuje w formie przedpłaty na podstawie faktury Pro Forma wystawionej przez CHEMTECH Polska Sp.z o.o.

16. Partner jest zobowiązany do terminowych odbiorów przesyłek i regulowania należności. W sytuacji nieodebrania zamówionych produktów bez wcześniejszego pisemnego zawiadomienia, Partner jest zobowiązany do zapłacenia kosztów zwrotu przesyłki na rzecz CHEMTECH Polska Sp.z o.o. oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości zamówionego towaru w terminie 7 dni od wystosowanego wezwania do zapłaty przez CHEMTECH Polska Sp. z o.o.  Nieodebranie przesyłki bez podania przyczyny jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży w Sieci CHEMTECH Polska Sp. z o. o., która w tym wypadku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1 miesiąca od zaistnienia danej okoliczności i do odmowy realizacji zamówień Partnera, który nie odbiera przesyłek z zamówionymi produktami. CHEMTECH Polska Sp. z o.o. przysługuje również w tym wypadku prawo obciążenia  Partnera karą umowną w wysokości 5 % wartości zamówionego towaru płatną z terminie 7 dni od dnia wystosowanego wezwania do zapłaty przez CHEMTECH Polska Sp. z o.o.

17. Partner ma prawo budować swoją sieć niezależnych Dystrybutorów produktów INSOMIO. W takim przypadku otrzymuje On prowizję od sprzedaży brutto wykonanej przez osoby wprowadzone do sieci w wysokości 5%.

18. Wypłata należnej prowizji następuje w terminie 7 dni po rozliczeniu sprzedaży podległych Partnerowi Dystrybutorów. Rozliczenie sprzedaży następuje zawsze w pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca za miesiąc poprzedni.

19.  Należną premię CHEMTECH Polska Sp. z o.o. może wypłacić przez:
-udzielenie  rabatu  przy kolejnym zamówieniu – przy czym rabat ten nie może przekroczyć 80% jednorazowych zakupów

lub na podstawie:
- faktury VAT – osoby prowadzące działalność gospodarczą.
W ostatnim przypadku  należna premia zostanie przekazana na rachunek bankowy Partnera.

20. Partner nie może wykorzystywać Sieci sprzedaży INSOMIO do sprzedaży perfum i wyrobów perfumeryjnych innych niż zamówione w CHEMTECH Polska Sp. z o.o., nie może działać na szkodę CHEMTECH Polska Sp. z o.o., a także świadczyć usług reklamowych ani podejmować działań marketingowych na rzecz innych konkurencyjnych firm ani rozpowszechniać tajemnicy handlowej w tym informacji, które mogą szkodzić CHEMTECH Polska Sp. z o.o. Partner, który działa na szkodę CHEMTECH Polska Sp. z o.o., wbrew postanowieniom Regulaminu jest pozbawiony członkostwa w trybie natychmiastowym oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach opisanych w pkt 18 Regulaminu.

21. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt 17 niniejszego Regulaminu, Partner zapłaci na rzecz CHEMTECH Polska Sp. z o.o., karę umowną w wysokości 20.000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystosowania wezwania do zapłaty przez CHEMTECH Polska Sp. z o. o. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona przez Partnera przekracza wysokość w/w kary umownej, CHEMTECH Polska Sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Partnera zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych opisanych w ustawie Kodeks Cywilny.

22. CHEMTECH Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa;

23. CHEMTECH Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, i trwałość rozpowszechnianych produktów INSOMIO przez Partnera;

24. Partner nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w produktach INSOMIO zakupionych od CHEMTECH Polska Sp. z o.o., w przypadku uchybienia niniejszemu zakazowi ponosi on wyłączną z tego tytułu odpowiedzialność.

25. Jedynym i wyłącznym właścicielem znaku towarowego INSOMIO jest CHEMTECH Polska Sp. z o.o., Partnerowi nie przysługują z tego tytułu żadne prawa.

26. CHEMTECH Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie towaru powstałe w trakcie jego transportu, dostawy do Partnera.

27. Partner nie może działać konkurencyjnie do sieci sprzedaży CHEMTECH Polska Sp. z o.o. W przypadku podjęcia przez Partnera działań konkurencyjnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz CHEMTECH Polska Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 20.000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystosowania wezwania do zapłaty przez CHEMTECH Polska Sp. z o. o.

IIIa. Zasady dotyczące Partnerów nie prowadzących działalności gospodarczej.

28. Partner będący osobą fizyczną nie prowadzący działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej produktów INSOMIO kupuje te produkty na własne potrzeby dla siebie oraz  członków rodziny i przyjaciół wyłącznie w celach reklamowych i promocji produktów INSOMIO.       

29. Partner będący osobą fizyczną nie prowadzący działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej produktów INSOMIO może w ciągu 10 dni odstąpić od sprzedaży konkretnej zawartości przesyłki, pod warunkiem  zwrotu towaru w stanie nienaruszonym na własny koszt. Warunkiem odstąpienia jest wysłanie na adres CHEMTECH Polska Sp.z o.o. pisemnego zawiadomienia. W takim przypadku należność wpłacona przez Partnera pomniejszona o koszty wysyłki zostaje zwrócona na podane konto w ciągu 7 dni od dnia zwrotu towaru.

IIIb. Zasady dotyczące Partnerów  prowadzących działalność gospodarczą.

30. Partner może prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów INSOMIO. W tym celu zawiera umowę z CHEMTECH Polska Sp.z o.o. „ o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej „. Partner prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów INSOMIO na podstawie takiej umowy działa we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot gospodarczy. W związku z tym Partner  ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań z urzędami skarbowymi oraz ZUS.

IV. Postanowienia końcowe.

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny i innych powszechnie obowiązujących ustaw.

32. CHEMTECH Polska Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Partner zostaje powiadomiony drogą pisemną.

33. Partnerowi przysługuje prawo do odmowy wyrażenia zgody na proponowane zmiany w Regulaminie. W takim przypadku w terminie 14 dni od chwili powiadomienia jest on zobowiązany do dostarczenia na adres CHEMTECH Polska pisemnego oświadczenia o braku zgody na zmiany. Brak oświadczenia w powyższym terminie traktowany jest automatycznie, jako wyrażenie zgody na zmiany. Odmowa wyrażenia zgody w wyznaczonym terminie równoznaczna jest z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa w Sieci Sprzedaży INSOMIO.

34. Wszelkie spory i roszczenia wynikające z treści niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby CHEMTECH Polska Sp. z o.o.